Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ευτυχίου στο Δραπανιά (οικισμός Μετόχι). Την παραμονή στις 7:30 μ.μ. θα τελεσθεί Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και την ημέρα της εορτής Όρθρος - Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.


 Πέμπτη 23 Αυγούστου ώρα 7:00 π.μ. Ορθρος - Θεία Λειτουρία στον Ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου άνω Δραπανιά. Θα τελέσει την Θεία λειτουργία ο π. Τιμόθεος Ραιλάκης - Βρανάς. Την Κυριακή 26 Αυγούστου η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσης (Χώνη).

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Nαός Αγίου Γερασίμου στον Δραπανιά Κισάμου.Την Πέμπτη 16 Αυγούστου  πανηγυρίζει ο Ιερός Nαός  Αγίου Γερασίμου στον  Δραπανιά Κισάμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

Τετάρτη 15 – 08 – 2016

Ώρα 7:00 μ.μ.
Πανηγυρικός  Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας


                    Πέμπτη 16– 08 – 2016


Ώρα 7:00 π.μ.
Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.


Μετά την Θεία Λειτουργία ακολουθεί παραδοσιακό πανηγύρι στο προαύλιο του Ιερού Ναού.


Την Τετάρτη 15 Αυγούστου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πάνω Δραπανιά ΚισάμουΤην Τετάρτη 15 Αυγούστου  πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πάνω Δραπανιά Κισάμου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

Τρίτη  14 – 08 – 2017
Ώρα 7:30 μ.μ.
 
 Πανηγυρικός  Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

                      Τετάρτη 15– 08 – 2017

Ώρα 7:30 π.μ.
Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Μετά την Θεία Λειτουργία ακολουθεί παραδοσιακό πανηγύρι στο προαύλιο του Ιερού Ναού με πλούσια κεράσματα.

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018

Κυριακή 12/8/2018 πρωί ώρα 7:00 π.μ. όρθρος - Θεία λειτουργία Ι.Ν.Αγ. Νικολάου Δραπανιά. Εσπέρας Ιερά παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο ώρα 7:30 μ.μ. Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Κολένι

Matthaiou-IA.jpg
Ἀνεξικακία, τὸ κλειδὶ τοῦ Παραδείσου
   Εὐαγγέλιον Κυριακῆς 12 Αὐγούστου 2018+-, ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35)
   Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐ­τοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσε­κύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάν­τα τὰ γενόμενα. τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.